API Te Recluta
Buscar
K

Procesos de Selección

get
https://panel.terecluta.com/api/camps/camps/{company_code}
Listado de Procesos de Selección
get
https://panel.terecluta.com/api/camps/stats/{company_code}
Estadisticas de Procesos de Selección
get
https://panel.terecluta.com/api/camps/camps/{company_code}/:camp_id
Detalle de Procesos de Selección
post
https://panel.terecluta.com/api/camps/camps/{company_code}
Crear Proceso de Selección
put
https://panel.terecluta.com/api/camps/camps/{company_code}/:camp_id
Edición Proceso de Selección
delete
https://panel.terecluta.com/api/camps/progress/{company_code}/:camp_id
Eliminar Proceso de Selección

Evaluaciones

post
https://panel.terecluta.com/api/campsevaluations/evaluation/{company_code}/:camp_id
Crear Evaluación por Pruebas
post
https://panel.terecluta.com/api/campsevaluations/evaluation/{company_code}/:camp_id
Crear Evaluación por Competencias

Candidatos

get
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/candidates/{company_code}/:camp_id
Listar Candidatos de Proceso
get
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/candidates/{company_code}/:camp_id/:candidate_id
Detalle de Candidato de Proceso
get
https://panel.terecluta.com/api/candidates/files/{company_code}/:candidate_id
Descarga de Archivos de Candidato
get
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/files/{company_code}/:camp_id/:candidate_id
Descarga de Reportes de Candidato
post
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/candidates/{company_code}/:camp_id
Agregar Candidato a Proceso
post
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/candidates/{company_code}/:camp_id
Agregar Candidato a Proceso por ID de Candidato
post
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/status/{company_code}/:camp_id/:candidate_id
Modificar Estado de Candidato
post
https://panel.terecluta.com/api/campscandidates/invitation/{company_code}/:camp_id/:candidate_id
Enviar invitación de Proceso a Candidato